Rizik od dvosmislenosti

Nakon postizanja sporazuma o uspostavljanju Asocijacije/Zajednice većinsko srpskog stanovništva (A/ZVSS), akteri u oblasti politike, institucija i civilnog društva vodili su veoma protivrečnu raspravu. U tom pogledu, smatram da je korisno da ponudim ovu raspravu kao doprinos mog viđenja.

Prvo, moram da objasnim da će A/ZVSS imati sličnu slavu kao i Asocijacija kosovskih opština (AKO), izuzev činjenice da je prva (A/ZVSS) priznata sa svojim posebnim osobinama, čime je Vlada Kosova u obavezi da usvoji neposredno primenjivi ukaz koji će razmatrati Ustavni sud. Dakle, kao što je navedeno u sporazumu, Asocijacija će biti pravno lice definisano sopstvenim statutom, kojim se očekuje da će se definisati i prava i obaveze. Da budem jasniji, u slučaju da ostane neka dvosmislenost, onda bi ovo mogao da bude izvor problema. Takođe, sam naziv Asocijacija, dodavanjem reči Zajednica, ima za cilj da napravi razliku u svrsi, da budem precizniji, institucionalnog strukturisanja srpske etničke zajednice. Imajući na umu ove elemente, rasprava o tome da li je A/ZVSS NVO ili ne, istu dovodi do potpunog neuspeha.

U vezi sa formalnim strukturisanjem, neophodno je reći da A/ZVSS ne ometa dva nivoa upravljanja, ali na ovaj ili onaj način jeste posredna struktura „iznad opštinske“. Dakle, uprkos tome da u sporazumu ne postoji izričita odredba ili tačka u vezi sa izvršnim nadležnostima, tačka četiri sporazuma koja opisuje funkcije i javne usluge predstavlja „igru“ reči, zato što je u ovoj tački izraz izvršne nadležnosti „prokrijumčaren“ izrazom „obavljanje javnih funkcija i usluga“ što je do određene mere ista stvar.

Takođe, sporazumom je predviđena administracija koja će funkcionisati na osnovu Zakona o radu i Zakona o javnoj službi tamo gde ne postoje definicije nadležnosti, institucionalnog položaja i same strukture. U tom pogledu i u širem smislu, javni službenici su izvršni deo države, subjekat pravnih načela i obavezujućih uredbi koji potiču od posebnog položaja u hijerarhiji države. U slučaju primene funkcija A/ZVSS u okviru javne službe, onda bi pravo na administrativno funkcionisanje trebalo da joj bude priznato, što u ovom slučaju spada u izvršna ovlašćenja.

Ovim sporazumom A/ZVSS posebno je odobren nadzor u nekoliko veoma važnih oblasti, kao što su: obrazovanje, primarna i sekundarna zdravstvena zaštita, socijalna zaštita, urbanističko i ruralno planiranje. Pored toga, sa A/ZVSS cilj je da se obezbedi „okrilje“ za opštine sa srpskom većinom koje će služiti kao most za komunikaciju sa centralnim institucijama Kosova i Srbije, u aspektu politike, odlučivanja i finansiranja. Dakle, ovaj mehanizam preko svoje političke moći koju daju izabrani predstavnici, u ovom slučaju gradonačelnici i opštinski odbornici iz opština članova, može da preraste u glavnu političku instituciju i telo koje donosi odluke za Srbe.

Bez obzira na sve to, neophodno je reći da de jure, Asocijacija ne pravi Bosnu od Kosova, zato što je Republika Srpska proizvod ustavnog uređenja, dok je A/ZVSS proizvod kosovskih zakona, a oba su različita. Bosna, prema Dejtonskom mirovnom sporazumu uspostavljena je na osnovu modela dva entiteta i ustava zemlje. Ali, rizik koji se ovde javlja potiče iz dvosmislenosti i nepreciznosti u vezi sa preciznim definisanjem nadležnosti i odgovornosti između Asocijacije i opština. Dakle, uspostavljanjem Asocijacije, najveći deo rada koji treba uraditi je upravo pojašnjavanje funkcionalnih i administrativnih aspekata, kao i precizno pojašnjavanje nadležnosti opština i asocijacije.

Počevši od dvosmislenosti sporazuma (onog prvog od pre 2003. godine), parametri mogućeg razuređenja sistema upravljanja sigurno postoje. Izrada statuta će biti veoma složena i praćena tenzijama. Predstavnici opština sa većinski srpskim stanovništvom sada slave postizanje ovog sporazuma, verujući da će to stvoriti uslove za autonomiju i počeće od tog cilja. Bez obzira na to koliko možemo biti pažljivi oko izrade Statuta, naša delegacija, nažalost, nije primetila ili možda nije imala snage da neutrališe najproblematičniju odredbu Sporazuma, a to je, mogućnost da asocijacija menja i dopunjuje Statut, odmah nakon njegovog prvog usvajanja. Tu moramo biti pažljivi jer, kao što sam rekao ranije, najveći rizik potiče od izrade Statuta, jer se tada uređuju funkcionisanje, ovlašćenja i jačanje drugog organa na Kosovu.