Otvaranje Akademije Demokratizacija i decentralizacija

Mesto: Hotel Harmonia, Republika Albanija
Datum: 1 - 4 novembar 2012

Predavaci:

Prof. Neritan Sejamini, Magistar Nauka iz Univerziteta George Washington University. Washington DC i bivši savetnik Premijera Republike Albanije

Erion Veliaj, Magistar Nauka iz Univerziteta Sussex-a, UK
Bivši osnivac pokreta MJAFT (DOSTA) i bivši rukovodilac G-99|


Besnik Tahiri, Magistar Nauka Decentralizovane Uprave i Medunarodnog Razvoja

Besnik Osmani, Magistar Nauka – Americki Univerzitet na Kosovu, Sekretar Ministarstva za lokalnu samoupravu

Fatmir Haxholli, Magistar Savremenih Evropskih Studija

Agron Maxhuni , Pravni Direktor, Ministarstvo za lokalnu samoupravu

Teme:


•    Decentralizacija u istorijskom, akademskom i studijskom aspektu – Medunarodni kontekst lokalne uprave i razvoja lokalne samouprave

•    Osnovni koncepti decentralizacije: administrativni prenos, dekoncentracija i decentralizacija – Nacela Rondinela

Demokratizacija u odnosu na Decentralizaciju – Slucaj Kosova – Prezentacija Publikacija Kosovskog Instituta Lokalne Uprave

Publikacije  •    Teorija javnog izbora – uprava, institucije i demokracija
•    Demokracija i aktivno ucešce gradana u društvu – gradansko društvo, institucije i politicke partije
•    Gradnja države u  odnosu na decentralizaciju – Slucaj Republike Kosovo
•    Organiziranje i funkcioniranje lokalne samouprave na Kosovu – Pravna osnova organiziranja i funkcioniranja

Reforme u lokalnoj samoupravi preduslov za Evropske Integracije

Kosovski Institut za lokalnu upravu organizirao je svecanu ceremoniju prilikom zvanicnog otvaranja Akademije za lokalnu upravu – Druga generacija. Ceremonija i otvaranje održane su u Golem u Republici Albaniji, dana 01 – 04 novembra 2012 godine.

Kosovski Institut za lokalnu upravu, putem Akademije za lokalnu pravu nudi dosledni obrazovni i sadržajni program u oblasti lokalne uprave na Kosovu. Imenovani iz pet opština (Kamenica, Vucitrn, Decane, Klokot i Kosovo Polje) sacinjavaju drugu generaciju ovog programa, dok medu njima ima i izvestan broj službenika iz administrativne kancelarije severne Mitrovice. Nivo zastupanja obuhvata visoke opštinske službenike (potpredsednici i direktori) kao i predsedavajuce skupštine opštine.
Izvršni Direktor Kosovskog Instituta za Lokalnu Samoupravu, g. Besnik Tahiri, na otvaranju programa istakao je da postoje 4 glavna elemenata na kojima se program zasniva: 1. Nalazi iz istraživanja i periodicni rad KILU; 2. Procena potreba za izgradnju kapaciteta opština, i 4. Izlaganja medunarodnih, regionalnih i domacih predavaca. Po g. Tahiriju, ovo ce omoguciti medusklop regionalnih praksi, medunarodnih teorija u vezi lokalne samouprave i aktualnih dogadaja, ukljucujuci i trenutne potrebe Kosova.

G. Tahiri, razradujuci teorije „Teorijskih koncepta decentralizacije“ istakao je da pre nego što nego društvo sprovede politike decentralizacije, moraju postojati tri preduslova:

Prvi se odnosi na visoki stepen domaceg kapaciteta države. Kako efektivno sprovodenje decentralizacije traži koordinaciju izmedu nivoa i više pravilnika koja bi garantovala osnovnu transparentnost i odgovornost, slaba država ne može uspešno sprovesti decentralizaciju. Drugi uslov je dobro razvijeno gradansko društvo. Ovo je važno ne samo za ucesnicki aspekat, nego i zato što bi pružalo dodatna sredstva za informisanje, komentare kao i konstruktivne kritike za lokalnu samoupravu. I treci je politicki projekta i organizovana politicka snaga podržava decentralizaciju i obezbeduje njeno sprovodenje. Takode, ne možemo zaboraviti da efektivna lokalna samouprava zavisi i od postojecih sredstava, koja moraj biti adekvatna i održiva.

Profesor Neritan Sejamini, u svom izlaganju o“Teoriji javnog izbora” izložio je ulogu ove teoriju pri analizi i studiranju politickih aktera i procesa kao i njenu važnost za izbor odgovarajucih politika u interesu javnosti (moralno, ekonomski), i poboljšanje organizacione strane (menadžiranje informacije i strukture). Analizirajuci pojam „dobre uprave“, Prof. Sejamini istakao je da se treba još puno toga uraditi kako bi se postigla dobra uprava, uz jasnu transparentnost i odgovornost.

U drugoj tematici, g. Erion Veliaj u njegovom izlaganju “demokracija i aktivno ucešce gradana u društvu” razradio je ulogu aktivnih društava u odnosu na institucionalne mehanizme, za guranje procesa napred i poboljšanje života gradana.  On je takode rekao da institucijama cesto nedostaje vizija ali da ona mora proizaci iz drugih aktera koji su aktivni u izradi politika i donošenju odluka.

Tokom ovog modula, razgovaralo se o temi gradnje države u odnosu na decentralizaciju. O ovoj temi, Generalni Sekretar Ministarstva lokalne samouprave usredsredio se na razradi dimenzija: organiziranje i funkcioniranje lokalne samouprave u Republici Kosovo; i uloga opština u procesu Evropske integracije.

Akademija za lokalnu upravu nastavice rad na sledecem zasedanju koja je predvidena da se održi krajem novembra. Opšti utisak medu ucesnicima ALU je da ce ovaj program uopšte pomoci poboljšanju lokalne uprave a posebno jacanju  institucionalnih kapaciteta.