Izrađen je konceptni dokument za Zakon o finansiranju lokalne samouprave

Institut za lokalnu samoupravu Kosova organizovao je četvorodnevnu radionicu sa radnom grupom, u okviru svoje uloge u podršci ovom procesu.

Radnu grupu vodi Ministarstvo finansija, međutim, to uključuje i predstavnike resornih ministarstava (zdravstvo, obrazovanje, rad i socijalnu zaštitu i administraciju lokalne uprave), Asocijacija kosovskih opština, projekat DEMOS i Institut Gap.

Zakon o finansiranju lokalne samouprave je jedan od stubova koji osigurava efikasno i efikasno funkcionisanje finansijskog sistema na lokalnom nivou u Republici Kosovo. Izmjena ovog zakona prvenstveno ima za cilj jasno definisanje funkcija između centralnog i lokalnog nivoa, zastupanje interesa svih opština u Komisiji za grantove, kao i osiguranje kvalitativnih socijalnih usluga.

Nadalje, Zakon o finansiranju lokalne samouprave će se baviti drugim pitanjima koja se moraju revidirati, kao što su: planiranje prihoda od sopstvenih izvora (OSR) u opštinama, ulaganja centralne vlade za opštine i specifične donacije za obrazovanje i zdravstvo od strane opština.

Ovaj grant finansira Projekat promocije demokratskog društva (DSP) - finansiran od strane Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Ministarstva vanjskih poslova Danske (DANIDA), a upravlja ih Kosovska fondacija za civilno društvo (KCSF).