Vizioni dhe Misioni

VIZIONI:

Ne aspirojmë në një Institut (KLGI) që:
•    Shërben në konsolidimin dhe forcimin e qeverisjes lokale në Kosovë dhe më gjerë
•    Kontribuon në ngritjen e efektivitetit të shërbimeve publike
•    Të jetë një entitet që ofron trajnime, konsulentë dhe studime për të përmirësuar qeverisjen lokale në Kosovë

MISIONI:

KLGI ka për mision rritjen e efikasitetit të qeverisjes lokale, ngritjen e pjesëmarrjes qytetare në vendimmarrje, përkrahjen e politikave publike lokale si dhe decentralizmin funksional të nivel komunal.