Të implementuara

SSSM - “Mbështetje për Komuna të Forta dhe të Qëndrueshme”

DSP II - “Një përpjekje drejt një qeverisje lokale të qëndrueshme dhe funksionale”

LGA – “Akademia për Qeverisje Lokale” I, II, III, IV, V, VI.

“Forcimi i kapaciteteve për sektorët strategjik komunal”

LGA Empower

“Zhvillimi i politikave strategjike”