Në implementim

SSSM - “Mbështetje për Komuna të Forta dhe të Qëndrueshme”

DSP II - “Një përpjekje drejt një qeverisje lokale të qëndrueshme dhe funksionale”