Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale (KLGI) në mbështetje të Ministrisë për Zhvillim Rajonal (MZhR) organizoi punëtorinë e radhës lidhur me procesin e hartimit të Projektligjit për Zhvillim Rajonal.

Punëtoria kishte për qëllim diskutimin dhe prezantimin e draftit të Projektligjit për Zhvillim Rajonal dhe inkorporimin e komenteve në kompletimin e këtij dokumenti.

Para së gjithash, me anë të këtij ligji përcaktohen prioritetet afatgjata të politikës së zhvillimit rajonal dhe mundëson koordinimin e politikave tjera sektoriale për zhvillim socio - ekonomik rajonal të balancuar në Kosovë.
Gjatë takimit u theksua rëndësia e këtij ligji për eliminimin e sfidave, problemeve dhe ngecjeve në fushën e zhvillimit rajonal, për t’u adresuar në dokument me qëllim të përafrimit të politikave të zhvillimit rajonal të BE-së.
Instituti KLGI do të mbështesë̈ Ministrinë̈ e Zhvillimit Rajonal në hartimin e legjislacionit, nëpërmjet programit “Dialogu për Komunat Evropiane – DEM”, i financuar nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë.