Instituti Kosovar për Qeverisje Lokale (KLGI) hap thirrjen për ekspert të lartë për mbështetje profesionale dhe zbatim komponentëve dy dhe tre: ‘Forcimi i dialogut ndërinstitucional në zhvillimin e politikave dhe ndërtimin e kapaciteteve’; dhe ‘Promovimi i Digjitalizimit; Avokim për politikat lokale dhe promovimin e komunave’., në kuadër të projektit “Dialogu për Komunat Evropiane” (DEM).

Shkarko Thirrjen