Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

13 Nëntor 2020

Punëtori virtuale me temën “Politikat Sociale në Nivel Lokal”

06 Nëntor 2020

Punëtori virtuale me temën ‘Cikli i Politikave Publike në Nivelin Lokal’

29 Tetor 2020

Punëtori për vlerësimin e Ex-Post të Ligjit për Zgjedhjet Lokale në Kosovë, të organizuar nga Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Ministria e Pushtetit Lokal

12 Tetor 2020

Punëtori lidhur me prezantimin e dokumenteve strategjike të hartuara nga MZHR për gjatë vitit 2020

11 Shtator 2020

Punëtori virtuale me temën “Politikat Publike me Fokus në Konsultimet Publike”

23 Korrik 2020

Punëtori – Diskutimi i draftit të Strategjisë për Zhvillim Rajonal dhe adresimin e komenteve të pranuara nga Zyra për Planifikim Strategjik, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00‚Äč

26 Qershor 2020

Punëtoria online me temën “Planifikimi i financimit të shërbimeve sociale në nivel lokal” – Takim virtual, Prishtinë – Ora 10:00

11 Qershor 2020

Punëtoria online me temën “Roli i këshillave të fshatrave dhe lagjeve urbane në zhvillimin e demokracisë lokale” – Takim virtual, Prishtinë – Ora 10:00

03 Qershor 2020

Punëtoria e dytë online me temën “Analiza për Investime kapitale të realizuara sipas rajoneve zhvillimore në vitin 2019” – Takim virtual, Prishtinë – Ora 10:00

KLGI në media