Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

05 Dhjetor 2019

Punëtori tre ditore me temën “Procesi i konsultimit publik të akteve komunale”, “City Hotel” Prizren, Republika e Kosovës.

15 Nëntor 2019

Punëtorin me temën “Kornizën e Financave Lokale dhe Planifikimin Financiar”, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00

07 Nëntor 2019

Punëtori - Konsultimi i “Udhëzimi Administrativ për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme në Komunë” - Salla e konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00

25 Tetor 2019

Punëtori - ‘Organizimi dhe Funksionimi i Komiteteve Obligative’, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00

23 Tetor 2019

Takimin konsultativ për shqyrtimin e draft – dokumentit “Treguesit për monitorimin e Zhvillimit Socio – Ekonomik Rajonal të Balancuar në Kosovë”, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00

24 Shtator 2019

Punëtori - ''Prezantimi i draftit të Strategjisë për Zhvillim Rajonal 2020-2030'', Salla Pylli i Arinjve Prishtina - Prishtinë – ora 10:00

19 Shtator 2019

Punëtori - Prezantimi i Draftit final të “Analizës për Investime Kapitale të Ministrive të Linjës në Nivel Lokal dhe Rajonal në vitin 2018”, Salla e Konferencave “Orion” Prishtinë – ora 10:00

13 Shtator 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

02 Gusht 2019

Punëtori - “Formula e Financimit dhe Kritereve për Grantin e Veçantë për Shërbimet Sociale”, Salla “Pylli i Arinjve Prishtina” Prishtinë – ora 10:00

KLGI në media