Fushat e operimit

Qeverisja e Mirë dhe Performanca

Zhvillimi i Qëndrueshëm dhe Financat Lokale

Politika Publike Efektive dhe Shërbimet Publike Efikase

Funksionaliteti dhe Reformat në Qeverisje Lokale

Kalendari i ngjarjeve

29 Mars 2019

Punëtoria një ditore me temën “Prezantimi i Pakos Ligjore për Transparencë Komunale” - Salla e Konferencave “Orion”, Prishtinë – ora 10:00

21 Mars 2019

Punëtori tre ditore në Draftimin e Projektligjit për Financat e Pushtetit Lokal – Durrës, Republika e Shqipërisë

14 Mars 2019

Punëtori dy ditore për Bashkëpunimin Ndër-Komunal dhe Ndër-Komunitar, Salla e Konferencave ‘Orion’ – Prishtinë (Ora - 10:00) / 14-15 Mars 2019

08 Mars 2019

Punëtori një ditore për draftimin e Projektligjit të Financave të Pushtetit Lokal (LFPL), “Sallën e Konferencave Orion”, Prishtinë - nga ora 11:00.

28 Shkurt 2019

Takim me Organizatat e Shoqërisë Civile në Nivel Lokal në Regjioni i Gjakovës – në hapësirat e organizatës “Jakova Innovation Center” – Gjakovë, nga ora 13:00.

21 Shkurt 2019

Takim me Organizatat e Shoqërisë Civile në Nivel Lokal në Regjioni e Gjilanit – Sallën e Konferencave “ABC” në Gjilan, nga ora 13:00

14 Shkurt 2019

Takim me Organizatat e Shoqërisë Civile në Nivel Lokal në Regjioni e Prizrenit – Kino “Lumbardhi” në Prizren, nga ora 13:00

08 Shkurt 2019

Takim me Organizatat e Shoqërisë Civile në Nivel Lokal në Regjioni e Pejës – Hotel “Dukagjini”.

25 Janar 2019

Diskutimin publik për dy Projekt-Udhëzimet Administrative të hartuara nga Ministria e Financave – ‘Orion’, Prishtinë, ora 13:00 – 15:00

KLGI në media